ATENȚIE! CONCURS!

Primăria com. Bubuieci anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director în instituția preșcolară Nr.2.

La funcția de director pot participa persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • studii superioare universitare;    
 • are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 • cunoaşte limba română;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

     Candidații pentru ocuparea funcției de director vor prezenta, la Primăria com. Bubuieci, din str. Toader Bubuiog, 28  (Anticameră), personal sau printr-un reprezentant , prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării în Monitorul Oficial la data de 15.11.2019, următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul eliberat de Inspectoratul Școlar Național;
 6. curriculum vitae perfectat după modelul Europass;
 7. certificatul medical din care rezultă că sînt apți medical;
 8. cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere;
 9. proiectul planului de dezvoltare a instituției în viitoarea funcţie, pentru 5 ani;
 10. altele;

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.

Actele vor fi depuse la Primăria com. Bubuieci din str. Toader Bubuiog, 28 în (Anticameră), între orele 9:00 – 12:00.

Informații suplimentare puteți obține: Telefon de contact: (+373) 022 414 869, 022 415 136 sau e-mail: primaria.bubuieci@mail.ru

 

Data limită de depunere a dosarelor – 16.12.2019.

Descarca documentul.

.