Primăria comunei Bubuieci anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Perceptor fiscal.

Primăria comunei Bubuieci anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Perceptor fiscal.

Informații suplimentare referitor la organizarea Concursului pot fi obținute la telefonul 022-41-49-69 sau pe site-ul www.bubuieci.md.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante Perceptor fiscal va avea loc în incinta Primăriei comunei Bubuiecii.

Dosarele pentru concurs se vor depune până la 31.10.2019, ora 12:00.

Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal dosarul de concurs, care conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical - dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6.  cazierul judiciar;

Cerințe speciale pentru candidați:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;  
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie; nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
.